Nejkrásnější jména Boží
ar-Rahmán - milosrdný
ar-Rahím - slitovný
al-Málik - král, nejvyšší vládce
al-Quddús - svatý
as-Salám - mír
al-Mu´min - věrný, spolehlivý
al-Muhajmin - ochránce
al-Azíz - mocný
al-Džabbár - podmaňující, samovládný
al-Mutakabbir - velmožný
al-Cháliq - stvořitel
al-Bári - tvůrce
al-Musawwir - dávající tvar, utvářející
al-Gaffár - odpouštějící
al-Qahhár - vládce
al-Wahháb - štědrý
ar-Razzáq - poskytovatel, zaopatřující
al-Fattáh - otevírající
al-Alím - vševědoucí
al-Qábid - třímající, zadržuící
al-Básit - rozprostírající
al-Cháfid - ponižující
ar-Ráfi - povyšující
al-Muizz - povznášející, dárce cti
al-Mudill - pokořující
as-Samí - všeslyšící
al-Basír - vševidoucí
al-Hakam - soudce
al-Adl - spravedlivý
al-Latíf - bystrý, chytrý
al-Chabír - znalý, informovaný
al-Halím - schovívavý
al-Azím - ohromný, největší
al-Gafůr - odpouštějící
aš-Šakůr - vděčný, odměnující
al-Alí - vznešený
al-Kabír - velký
al-Hafíz - uchovávající
al-Muqít - posilující
al-Hasíb - počítající se vším
al-Džalíl - mohutný
al-Karím - štědrý
ar-Raqíb - hlídající
al-Mudžíb - reagující, splňující
al-Wási - zahrnující
al-Hakím - moudrý
al-Wadůd - milující
al-Madžíd - slavený
al-Báit - vzkřísitel
aš-Šahíd - svědek
al-Haqq - pravda
al-Wakíl - obhájce
al-Qawí - silný
al-Matín - stálý
al-Walí - ochraňující
al-Hamíd - chválený
al-Muhsí - sčítající
al-Mubdí - zahajující
al-Muíd - obnovující
al-Muhjí - oživující
al-Mumít - usmrcující
al-Hajj - živý
al-Qajjům - trvající
al-Wádžid - nalézající
al-Mádžid - slávyplný
al-Wáhid - jediný
al-Ahad - jeden
as-Samad - věčný
al-Qádir - všenocný
al-Muqtadir - mající nejvyšší moc
al-Muqaddim - urychlující
al-Muachchir - odkládající
al-Awwal - první
al-Áchir - poslední
az-Záhir - zjevný
al-Bátin - skrytý
al-Wálí - vládce
al-Muta álí - povznesený
al-Barr - dobrodinec
at-Tawwáb - blahosklonný
al-Muntaqim - mstitel
al-Afúw - promíjející
ar-Raúf - shovívavý
Málik al-Mulk - pán všech oblastí
Dú´l-džalál wa ´l-ikrám - pán velkoleposti a štědrosti
al-Muqsit - nestranný
al-Džámi - shromažďovatel
al-Ganí - bohatý
al-Mugní - obohacující
al-Mutí - uštědřující
al-Máni - bránící
ad-Dárr - škodící
an-Náfi - podporovatel
an-Núr - světlo
al-Hádí - vedoucí
al-Badí - prapůvodce
al-Báqí - zůstavající
al-Wárit - dědic
ar-Rašíd - průvodce
as-Sabúr - trpělivý